دانلود مقاله کنفرانسی فارسی:بررسی تأثير هوش هيجانی بر رهبری تحول آفرین در سازمان تأمين اجتماعی استان اردبيل
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی

دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی معاصر- دبی  

برای مشاهده جزییات بر روی اینجا کلیک کنید

ورود اعضا
توجه توجه توجه !!!!
نرم افزار winrar
پیشنهادات ویژه
پیوندهای کاربردی
پیوندهای مرتبط
مقالات کنفرانسی فارسی علوم اجتماعی
 • بررسی تأثير هوش هيجانی بر رهبری تحول آفرین در سازمان تأمين اجتماعی استان اردبيل

  سال انتشار:

  1393


  عنوان:

  بررسی تأثير هوش هيجانی بر رهبری تحول آفرین در سازمان تأمين اجتماعی استان اردبيل


  منبع:

  کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21


  نویسنده:

  داود نوروززاده - عضو هیأت علمی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی احد نوروززاده - عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی مرتضی ابوالفتحی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی و


  چکیده فارسی:

  جهانی شدن اقتصاد، تحرک سرمایه و دورههای کوتاهتری که طی آن نوآوریها و محصولات توسعه مییابند، تمامی کشورها را دچار چالشهای نوینی کرده است. امروزهتقویت توان رقابت پذیری، جایگاه ویژهای را در توسعه اقتصادی به خود اختصاص داده است و با «جهانی شدن اقتصاد»، رقابت نیز در عرصه اقتصاد بین الملل همچنان شدت می یابد. از طرفی میزان مطلوبیت عملکرد تک تک بخشهای هر سازمانی، میتواند بعنوان معیار سنجش موفقیت یک سازمان محسوب شده و برای مدیران سازمان یاشرکت، یک معیار ارزیابی مهم تلقی گردد. با این تفاسیر تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش هیجانی بر رهبری تحولآفرین در سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیلانجام یافته است. به منظور آزمون فرضیه ها برای هر یک از متغیرها، بر اساس مطالعه تحقیقات انجام شده و کسب نظر خبرگان شاخصهایی تعریف و بر اساس شاخص هایتعیین شده، پرسشنامه ای استاندارد مشتمل بر 40 سؤال تنظیم و پس از سنجش روایی و پایایی آن با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده در اختیار نمونه های آماریکه حجم آن 103 نفر برآورد شده است، قرار گرفت. سپس پرسشنامه ها جمع آوری و اطلاعات حاصله با استفاده از آمار توصیفی تلخیص، طبقهبندی و با استفاده از آماراستنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان میدهد بین هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین در سازمان تأمین اجتماعیاستان اردبیل رابطه معناداری وجود دارد.
  کلیدواژه‌ها: هوش هیجانی، رهبری تحولآفرین، سازمان تأمین اجتماعی


  سطح: متوسط
  تعداد صفحات فایل pdf : 5
  حجم فایل: 338 کیلوبایت

  قیمت: 2500 تومان


  توضیحات اضافی:
تعداد نظرات : 0

الزامی
الزامی
الزامی
علوم-اجتماعی
موضوعات